CẢI CÁCH ĐỔI MỚI

CẢI CÁCH ĐỔI MỚI

Chúng Ta phải loại bỏ sự thấp hèn, cũng như sự cầu xin mê muội. Vì Chúng Ta là con Trời. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chúng Ta phải chấm dứt sự giả tạo, đặc biệt là chấm dứt sự nô lệ, dù là nô lệ nào. Nô lệ ngoại bang, nô lệ bạo hành độc tài, nô lệ Thần Quyền, cho đến nô lệ kiến thức. Làm chủ Linh Hồn, làm chủ vận mệnh, thậm chí làm chủ con đường trở về trời.
Mở màn khởi đầu cho cuộc sống mới, cuộc sống tự do mưu cầu hạnh phúc, theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Công Bằng Bình Đẳng Tự Do. Hiến Pháp Luật Tạng của Trời. Ai Ai cũng có quyền, những quyền cơ bản mà Tạo Hóa đã ban. Trang sử vàng của thời đại mới, thời đại kỷ nguyên Thánh Đức.
Mọi sự đóng vai giả tạo cần phải loại trừ, làm trong sạch cuộc sống, đưa nhân loại đến bờ chân thiện hoàn mĩ. Bằng sự Văn Minh Văn Hóa. Văn Minh Tinh Thần bậc nhất địa cầu. Song đôi với Văn Minh vật chất.
Chúng Ta phải hoàn thành di chí mà Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời đã giao cho chúng ta. Theo Huyền Cơ Vũ Trụ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s