LƯƠNG TÂM LÀM CHỦ

LƯƠNG TÂM LÀM CHỦ

Muốn mình sớm được, Phật, Thánh, Tiên
Lại muốn quyền huy, lắm bạc tiền
Nem phụng chả rồng, thê thiếp đủ
Tà Tâm sanh khởi, ngược ý thiên
Khó mà thành tựu, chân quân tử
Ê chề họa đến, họa vô biên
Muốn được thành Tiên, lòng biết đủ
Lương Tâm làm chủ, thành Phật, Thánh, Tiên.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s