CHỈ LUỐNG CÔNG

CHỈ LUỐNG CÔNG

Hành sự gieo nhân, ngược Lương Tâm
Tu cả nghìn năm, chỉ luống công
Chỉ cần gieo nhân, thuận Thiên Ý
Khai tâm mở trí, những thậm thâm
Chân Tâm Chân Tánh, đâu cần kiếm
Bỏ Tâm cầu Phật, mãi xa xăm
Đạo Pháp tối cao, ngay trước mắt
Lương Tâm là Phật, Phật là Lương Tâm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s