NHƯ LAI TẠNG TÁNH MẬT TẠNG VŨ TRỤ

NHƯ LAI TẠNG TÁNH MẬT TẠNG VŨ TRỤ

Chủng tánh đà la ni, Như Lai tạng tánh Mật Tạng vũ trụ chính là Tạng Tánh Lương Tâm. Hay còn gọi là Bồ Đề Tâm. Chủng Tánh Lương Tâm chính là Phật Tánh, Thánh Tánh, Tiên Tánh, Thần Tánh. Làm chủ Lương Tâm, an trụ Chân Tâm Chân Tánh, là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hành động theo Lương Tâm đi vào cuộc sống gieo nhân kết quả đi đến Phật quả, Thánh quả, Tiên quả, Thần quả, Chúa quả.
Để minh chứng Lương Tâm là Tổng Đà La Ni.
– Một hôm Cha Trời hỏi con cái của mình.
Nầy các con :
Các con có ưa thích tánh Tham Lam không ? Một trăm người con đáp rằng.
Thưa Cha Trời: Chúng con rất ghét tánh Tham Lam, vì tánh Tham Lam đi ngược lại Lương Tâm của chúng con. Cũng chính là đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời. Phạm vào Thiên Luật vũ trụ. Nên Lương Tâm chúng con không ưa thích tánh Tham Lam ( Tà Tánh)
Cha Trời nói: Các con nói rất đúng, những kẻ Tham Lam nhất. Cũng không ưa thích những người Tham Lam. Vì sao lại thế; Vì Lương Tâm của những người Tham Lam không mất, nên phản tỉnh trực giác ghét những kẻ Tham Lam như một định luật tự nhiên. Biết rằng họ là kẻ Tham Lam nhất vũ trụ. Đến khi nào đó họ thức tỉnh giác ngộ sống theo Lương Tâm của mình, thời họ sẽ đoạn diệt tánh Tham Lam sống theo thể Tánh Tự Nhiên của Lương Tâm, tức là an trụ Chân Tâm, Chân Tánh.
– Lương Tâm đoạn diệt chủng tánh Tham Lam nở hoa Nhân Cách nhất là Nhân Cách Bố Thí, Ban Phát, Giúp Đở tạo ra vô lượng công đức. Hiệp theo Thiên Tánh của Trời. Thành tựu quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa.
– Lại nữa Các con có ưa thích tánh Hận Thù Sân Hận không ? Một trăm người con Trời đáp rằng.
Thưa Cha Trời: Chúng con không ưa thích tánh Sân Hận, vì tánh Sân Hận đi ngược lại Lương Tâm của chúng con. Nên chúng con không ưa thích tánh Sân Hận ( Tà Tánh)
– Cha Trời nói: Đúng thế, đúng thế. Lương Tâm của các con là Chánh không có tánh Sân Hận Tà . Nên tánh Sân Hận không được Lương Tâm các con chấp nhận ưa thích. Đến khi nào đó Lương Tâm con người lớn mạnh, loại bỏ tánh Sân Hận Tà Tánh, Lương Tâm như gương đã được lau chùi. Lương Tâm tỏa sáng Minh Tâm Kiến Tánh nở hoa giác ngộ, hình thành lên vô lượng Nhân Cách. Nhất là Nhân Cách Thương Yêu, Đoàn Kết, Che Chở, Cứu Vớt, Bảo Bọc Dung Hòa đi vào cuộc sống, hiệp theo Thiên Tánh của Trời. Thành tựu quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả chúa.
– Lại Nữa Các con có ưa thích Ngu Si không ?

Một trăm người con đáp rằng: Thưa Cha Trời, Tánh Ngu Si là tánh Vô Minh trùm của Tà Tâm Tà Tánh làm lu mờ Lương Tâm, che mất Bổn Lai Diện Mục không còn nhận ra Nguồn Cội của mình. Nên Lương Tâm của chúng con không ưa thích tánh Ngu Si. Lương Tâm là trùm của Chánh, Ngu Si Vô Minh là trùm của Tà. Tà Chánh hai nẻo khác nhau khó mà chấp nhận với nhau được.
– Cha Trời nói: Đúng thế, đúng thế. Lương Tâm là Chánh, Ngu Si Vô Minh là Tà. Nên Lương Tâm các con không chấp nhận sự Ngu Si là phải. Đến khi nào đó nhân loại con người mai sau, Lương Tâm đủ lớn mạnh loại bỏ tánh Ngu si trở thành Minh Tâm Kiến Tánh làm chủ Lương Tâm đi vào thanh tịnh nở hoa Chánh Giác. Thành tự vô lượng vô biên Trí Huệ, đi đến quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa.
– Lại nữa, Vì sao các con lại không ưa thích thậm chí ghét nói Dối, nói Đâm Thọc, nói Thêu Dệt, nói Ác Khẩu.
Một trăm người con nói: Thưa Cha Trời sự nói Dối, Dâm Thọc, Thêu Dệt, Ác Khẩu những Tà tánh, Tà tánh sanh ra luôn là trái ngược lại Lương Tâm của chúng con, nên chúng con không ưa thích.
Cha Trời nói: Các con nói rất đúng, Lương Tâm là Tâm Tổng Đà La Ni hàm chứa 8 muôn 4 nghìn chủng tánh trong sáng. Những chủng tánh Lương Tâm Thiên Tính tự nhiên nầy. Bao giờ cũng tối kỵ sự Tà Tâm Tà Tánh nói Dối, nói Đâm Thọc, nói Thêu Dệt, nói Ác Khẩu. Những ác tánh nầy phá tiêu vô lượng công đức của Lương Tâm làm cho Tiểu Linh Hồn đi vào khốn khổ. Nên Lương Tâm các con loại bỏ là phải theo giác tánh tự nhiên của Lương Tâm.
– Về sau nhân loại con người đến khi nào đó Lương Tâm con người lớn mạnh loại bỏ Tà Tâm ác tánh nói Dối, nói Thêu Dệt, nói Đâm Thọc, nói Ác Khẩu. Ác tánh bị Lương Tâm tiêu diệt. Ác diệt thời đức tánh Chân Thiện sanh ra trổ hoa Nhân Hạnh kết quả Nhân Cách, nhất là Nhân Cách Chân Thật, không Thêu Dệt, phát ngôn Hài Hòa kết quả thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Cha Trời lại nói: Về sau Nhân loại rất đông ở khắp vũ trụ cho dù là người ở trên trời, nơi trần gian, hay địa phủ. Không ai là không ghét trộm cướp, dù là kẻ Trộm Cướp nhất vũ trụ cũng rất ghét Trộm Cướp. Khi bị kẻ khác Trộm, Cướp, của mình. Các con có biết là tại sao không ?
Một trăm người con Trời đáp rằng;
Thưa Cha Trời, nói đến Lương Tâm thời ai ai cũng như ai, không ai khác ai, dù là Lương Tâm của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Ma, Quỷ, Phàm Phu, Chúng Sanh đồng nhất không sai khác đều y hệt như nhau không thêm không bớt. Trước sao sau vậy như như thường còn bất diệt. Lương Tâm là Tổng Thể vô lượng Lương Tri trong sáng tự nhiên. Mỗi chủng tánh Lương Tri đều phản bác cái ác, không chấp nhận cái ác. nên mọi người đều ghét Ác. Những ác tánh trái ngược lại Lương Tâm, thời bị Tòa Án Lương Tâm hành xử.
Cha Trời nói: Đúng thế, đúng thế. Khi Lương Tâm của con người lớn mạnh dần dần loại bỏ ác tánh lẫn lộn trong Lương Tâm. Làm trong sạch Lương Tâm. Ác Tánh hủy diệt thời Lương Tri Thiện Tánh trổ hoa Nhân Cách nhất là Nhân Cách Cứu Khổ Cứu Nạn đi vào cuộc sống đi đến kết quả thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Lại Nữa, Vì sao các con lại không ưa thích Tà Dâm.
Một trăm con Trời đáp rằng: Lương Tâm vốn tự tánh Thủy Chung. Tánh không Chung Thủy nay người nầy mai người kia. Thâm chí đi đến cưởng Dâm. Hành vi vô Đạo Đức, trái ngược lại Lương Tâm. Những ai sống theo Lương Tâm thời nhất định phản đối Tà Dâm.
Cha Trời nói: Đúng thế đúng thế; Lương Tâm không có tánh Tà Dâm. Những người Tà Dâm làm mờ Lương Tâm đảo điên Lương Tri. Hạt giống sanh tử mạnh nhất chính là Tà Dâm. Tà Dâm có nghĩa là sự quan hệ không chân chánh. Còn như một vợ một chồng thời không gọi là Tà Dâm. Hoặc là nhiều vợ nhưng có sự đồng ý thỏa thuận không gọi là Tà Dâm. Nhưng lạm dụng ăn ngủ nhiều quá dẫn đến thiệt hại cho sức khỏe. Giảm tuổi thọ nhiều bệnh tật sanh ra. Những ai an trụ Lương Tâm thường là loại bỏ Tà Dâm. Tinh, Khí, Thần, sung mãn ổn định. Kim Thân tỏa sáng ai nhìn thấy cũng ưa thích.
– Lại nữa, vì sao các con lại không ưa thích Sát Sanh.
Một trăm người con Trời đáp rằng:
Thưa Cha Trời, Nói đến sự sống là không ai là không muốn sống. Sự muốn sống ấy chính là Lương Tâm. Sát sanh hại mạng chính là hành sự trái ngược lại Lương Tâm của chính mình, nên chúng con không muốn làm trái Lương Tâm, nên từ bỏ sự sát sanh hại mạng. Mình muốn sống thời tôn trọng sự sống của người khác.
– Cha Trời nói: Nhân loại về sau khi Lương Tâm lớn mạnh an trụ Chân Tâm Chân Tánh, đi đến đoạn diệt Tánh Sát Sanh Tà Tâm Tà Tánh. Tánh Sát Sanh đoạn diệt thời thiện tánh sanh ra trổ hoa Nhân Cách, nhất là Nhân Cách, Từ Bi, Bao Dung, Hỷ Xả, Thương Yêu, Đùm Bọc, Dìu Dắt. Đi vào cuộc sống đi đến quả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
– Nền tảng quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa chính là nền tảng từ Nhơn Đạo con người, làm người. Nhơn Đạo thành rồi Tiên Đạo, Thánh Đạo, Phật Đạo cũng là đây. Nhơn Đạo là Đạo trùm tất cả Đạo.
Tóm Lại : Chủ Ý Lương Tâm hướng về (Văn) hành xử theo đức hạnh gọi đó là Phật. Chủ Ý Lương Tâm hướng về Luật Tòa Án Lương Tâm (Võ) gọi đó là Thánh. Chủ Ý Lương Tâm hành xử theo Khoa Học vận hành theo Định Luật gọi đó là Tiên. Chủ Ý Lương Tâm Chủ Trì Bảo Trì hành xử theo Công Đạo gọi đó là Thần là Chúa.
Như vậy căn bản ngôi vị của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đã rõ. Cùng một Lương Tâm ứng dụng thành năm nhánh.
– Ở đây chỉ làm rõ minh chứng cho một số Chủng Tánh Đà La Ni Như Lai Tạng Tánh Lương Tâm cơ bản.

– Còn nói đến Như Lai Tạng Tánh Lương Tâm Mật Tạng vũ trụ, có đến 8 muôn 4 nghìn giác Tánh Lương Tâm. Ứng dụng Lương Tri khắp trong cuộc sống những gì Lương Tâm phản tỉnh, những gì Lương Tâm hành động ứng xử theo Lương Tri khắp trong cuộc sống tạo ra vô lượng công đức không thể nghĩ bàn. Chỉ cần giác ngộ được một chủng tánh Đà La Ni Như Lai Tạng Tánh Lương Tâm thời đã thành tựu vô lượng phước báo công đức rồi. Huống chi là giác ngộ được hai, ba, bốn chủng tánh đà la ni Mật Tạng Như Lai Tạng Tánh trong Lương Tâm của chính mình. Chỉ cần thấu hiểu Lương Tâm của chính mình là hiểu thấu tất cả Lương Tâm của thiên hạ. Vì Lương Tâm không ai khác ai, Ai cũng như ai đồng nhất. Lương Tâm của mỗi người chính là Thiên Tánh của Trời. Nghịch lại Tòa Án Lương Tâm chính là Phạm Thiên Luật Vũ Trụ, sẽ bị Thiên Luật Vũ Trụ Hành xử.
***
Văn Hóa Cội Nguồn.
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s