AI AI CŨNG CÓ QUYỀN TRỞ THÀNH PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.VÌ HẠT GIỐNG PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA NGAY TRONG TÂM CỦA MỖI NGƯỜI.

AI AI CŨNG CÓ QUYỀN TRỞ THÀNH PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA.
VÌ HẠT GIỐNG PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA NGAY TRONG TÂM CỦA MỖI NGƯỜI.

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ra đời, không phải là để cai trị nhân loại. Mà là truyền dạy những gì Cha Trời đã dạy. Gọi đó là Chân Lý. Chân Lý đều ở trong Lương Tâm, Chân Tâm Chân Tánh, của mỗi con người. Cái mà ai ai cũng có.
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thời làm chủ được Lương Tâm, an trụ Chân Tâm Chân Tánh. Tạo ra vô lượng phước đức.
– Còn phàm phu chúng sanh thời ngược lại. Hành động trái ngược lại Lương Tâm, xa lìa Chân Tâm Chân Tánh, tạo ra vô lượng nghiệp chướng để rồi đi vào luân hồi nhận lấy bao thống khổ.
– Cho nên Phật, Thánh, nào ra đời đều nói giống nhau. Ta là Phật là Thánh đã thành. Vì ta làm chủ Lương Tâm an trụ Chân Tâm Chân Tánh. Hành động theo Lương Tâm. Ra khỏi sanh tử.
– Còn các ngươi còn là phàm phu chúng sanh, xa lìa Chân Tâm Chân Tánh, hành động trái ngược lại Lương Tâm, nghịch Thiên Ý. Tạo ra vô lượng nghiệp chướng đi vào sanh tử luân hồi. Khi các ngươi làm chủ Lương Tâm, an trụ Chân Tâm Chân Tánh, hành động theo Lương Tâm, thời các ngươi cũng thành Phật, thành Thánh như ta.
– Khi ta thành Phật, thành Thánh thời Chân Tâm Chân Tánh, cũng như Lương Tâm của ta cũng chẳng có gì thêm. Giống như Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm của các ngươi hiện giờ không khác. Ta thành Phật trước các ngươi thành Phật sau. Nên trong vũ trụ có hằng hà sa số Phật. hằng hà sa số Thánh. Nên tất cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đi vào bình đẳng.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s