CHỦNG TÁNH ĐÀ LA NI

CHỦNG TÁNH ĐÀ LA NI

Trong mỗi Tiểu Linh Hồn đều có 8 muôn 4 nghìn chủng tánh Đà La Ni. Chủng tánh đà la ni chính là chủng tánh Lương Tâm của mỗi Tiểu Linh Hồn.
– Chủng tánh đà la ni nầy được con người nuôi lớn dần dần trổ hoa đi vào kết quả.
Có nghĩa là: Chủng tánh đà la ni Như Lai tạng tánh Lương Tâm từ trong Chân Tâm hiển hiện ra trổ hoa đi đến kết quả. Sự kết quả đó gọi là quả Đạo. Nhơn Đạo đầu tiên của con người. Tiếp đến là Phật Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Thần Đạo.
– Một hôm Cha Trời hỏi con cái của Trời rằng: Các con có biết Lòng Nhân của các con xuất phát hiện ra là từ đâu không ?
Con Trời nói rằng: Chúng con hiểu rõ Lòng Nhân các con phát xuất từ Lương Tâm của các con.
Cha Trời nói: Đúng thế đúng thế, lòng nhân của các con chính là Lương Tâm của các con, chủng tánh lớn trong 8 muôn 4 nghìn chủng tánh đà la ni trong Như Lai tạng tánh. Chủng tánh Lòng Nhân nầy khi trổ ra hình thành lên vô lượng nhân cách kết quả Nhơn Đạo con người.
– Để chứng minh điều nầy, chúng ta đi vào kiểm chứng.
Cha Trời hỏi: Các con thấy ác các con có ghét không ?
Một trăm con Trời nói: Chúng con rất ghét ác.
Cha Trời nói: Nầy các con ngay cả người gian ác, cũng không ưa gì kẻ gian ác.
– Vì sao lại thế ? Vì Lương Tâm của người gian ác không mất nên phản tỉnh ghét kẻ gian ác. Sự phản tỉnh đó chính là chủng tánh Lương Tâm đà la ni của mỗi con người, cũng là tòa án Lương Tâm của mỗi con người không ai khác ai. Chủng tánh Lương Tâm khi được tu luyện nuôi lớn trổ hoa đi đến kết quả Đạo,
– Như vậy ngay người làm ác Lương Tâm họ cũng không mất, ví như hạt giống mọc lên cây chưa có hoa, nên không đi đến kết quả Nhơn Đạo, thường hành động trái ngược lại Lương Tâm của chính mình trở thành kẻ Bất Nhân, không những chịu cảnh sa đọa luân hồi, mà còn chịu không biết bao nhiêu là thống khổ.
Cha Trời lại hỏi:  Các con có ghét sự Bất Nghĩa không ? Một trăm con Trời đáp: Chúng con rất ghét sự Bất Nghĩa.
Cha Trời nói: Sự Bất Nghĩa là hành động trái ngược lại Lương Tâm nên các con mới ghét như thế. Ngay cả người Bất Nghĩa cũng không ưa gì kẻ Bất Nghĩa, đó là Lương Tâm của họ phản tỉnh. Tòa Án Lương Tâm phán xét, nên kẻ Bất Nghĩa cũng không thích người Bất Nghĩa. Là vậy.
– Chủng tánh đà la ni Lương Tâm trổ hoa Lương Tri kết quả Nhân Nghĩa, tạo lên Nhân Cách đền ơn đáp nghĩa Nhơn Đạo. Chủng tánh đà la ni Như Lai tạng tánh Lương Tâm trong mỗi linh hồn con người ai ai cũng có, nhưng có người trổ hoa, có người chưa trổ nên có người kết quả Nhơn Đạo, có người chưa kết quả Nhơn Đạo, còn trong cảnh giới tiến hóa tu hành nuôi lớn chủng tánh Lương Tâm.
– Cha Trời lại hỏi: Các con thấy Bất Trung, Bất Hiếu các con có ghét không ?
Một trăm con Trời nói: Chúng con rất ghét sự Bất Trung Bất Hiếu.
Cha Trời nói: Nầy các con ngay cả người Bất Trung, Bất Hiếu, cũng không ưa gì kẻ Bất Trung, Bất Hiếu. Vì sao lại thế ? Vì chủng tánh Lương Tâm đà la ni của họ không mất, nên người Bất Trung, Bất Hiếu cũng rất ghét người Bất Trung, Bất Hiếu. Chủng tánh Lương Tâm của Họ, cũng là tòa án Lương Tâm của mỗi con người.
– Chủng tánh Lương Tâm được nuôi lớn trổ hoa Lương Tri kết quả Trung, Hiếu đi vào thành Nhơn, Nhơn Đạo làm tốt đẹp cho cuộc sống.
Cha Trời lại hỏi: Các con có ghét sự Vô Lễ, Vô Trí, Vô Tín không ? Một trăm con Trời đáp, chúng con rất ghét sự Vô Lễ, Ngu Si, Bất Tín.
Cha Trời nói: Ngay cả những người Vô Lễ họ cũng rất ghét người Vô Lễ, Người ngu si họ cũng chẳng ưa gì người ngu si. Người bội Tín họ cũng không ưa gì người bội Tín. Sự chán ghét Vô Lễ, Ngu Si ấy chính là trực giác Tòa Án Lương Tâm phản tỉnh.
– Khi tu luyện con người nuôi lớn chủng tánh đà la ni cũng có nghĩa là nuôi lớn Lương Tâm, trổ hoa Lương Tri hình thành Nhân cách Lễ, Trí, Tín Đạo Quả Nhơn Đạo. con người.
– Vì thế trong các Đạo, Nhơn Đạo không những hình thành sớm nhất, mà còn là nền tản của tất cả Đạo sau nầy Phật Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Thần Đạo.
Tóm lại:
Như Lai Tạng Tánh, chính là chủng tánh đà la ni, chủng tánh Lương Tâm của mỗi Tiểu Linh Hồn. Chúng Tánh Lương Tâm nầy ở trong con người, được con người nuôi lớn lần lượt trổ hoa, đi đến kết quả. Nhơn Đạo, Phật Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Thần Đạo.
Ở trong loài Cầm, Thú, cũng như yêu tinh, quỷ dữ, chủng tánh đà la ni nầy đều có nhưng khó mà trổ hoa kết quả. Chỉ ở loài người mà thôi. Sự trổ hoa chủng tánh mỗi người mỗi khác không đồng loạt giống nhau, nên có sự sai khác về Nhân Hạnh, dẫn đến quả phúc báo không giống nhau.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s