ANH HÙNG LẠC ĐẠO

ANH HÙNG LẠC ĐẠO

Sống trong Trời Đất. Trời Đất bảo bọc họ cho họ đủ thứ.
Nước để uống, đất để sanh sống, cây cỏ để ăn, không khí để thở, ánh sáng để tồn tại.
Đây chính là sự thật. Những thứ bảo bọc sự sống của họ, đương nhiên phải có người cai quản, chủ quản, vận hành. Người đó là ai, đương nhiên không phải Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng không phải của Đảng Phái, Bè Phái. Tôn Giáo, Đạo Giáo nào cả. Mà là của Tổ Tiên Tạo Hóa, hiện thân ra Cha Trời Mẹ Trời ba ngôi tối cao vũ trụ khai tạo ra Đất, Nước, Gió, Lửa, Cây, Cỏ, Ánh Sáng.
– Ba ngôi tối cao vũ trụ nầy tuy ba mà một. Từ Đại Linh Hồn Vũ Trụ khai tạo ra Vật Chất. Mà còn phân thân tạo ra Tiểu Linh Hồn vũ trụ. Chính là Tiểu Linh Hồn của muôn loài vạn vật trong đó có Linh Hồn con người. Không những thế Đại Linh Hồn Vũ Trụ còn khai tạo Tiểu Thiên Vũ Trụ chính là thân xác con người lưu truyền cho đến ngày nay.
– Căn bản căn cội hình thành Nhơn Đạo. Nhân, Nghĩa, Trung, Hiếu, Lễ, Trí, Tín, như thế nào đọc kỷ đoạn văn sau.
– Đã là con người gọi đó là Nhân, đã là Nhân đương nhiên hơn hẳn các loài động vật mãi mãi hướng về Cội Nguồn Cha Trời Mẹ Trời gọi đó là Nghĩa. Đã có Nhân lại có Nghĩa, không quên Cội Nguồn gọi đó là Trung. Đã có Trung đương nhiên tôn thờ cung phụng Cha Trời, Mẹ Trời gọi đó là hiếu. Thành tựu căn bản đạo Làm Người.
Cha Mẹ Trời không phải sanh ra một người mà cả trăm người con gọi đó là Bầy Đàn. Đã là bầy đàn con Trời thời ai ai cũng như nhau, đối đải với nhau Công Bằng Bình Đẳng, Tôn Trọng Lẫn Nhau gọi đó là Lễ.
– Đối đãi lẫn nhau ôn hòa đoàn kết tạo lên sức mạnh tập thể gọi đó là trí.
– Để có lòng tin với nhau giữ vững sức mạnh Bầy Đàn, đi vào lòng Tin nghĩa là chữ Tín đi vào đối nhân xử thế Lẽ, Trí, Tín.
Như vậy Nhân, Nghĩa, Trung, Hiếu, Lễ, Trí, Tín. Là đạo căn bản của Đạo làm người. Không phải có từ thời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hay Tôn Giáo, Đạo Giáo. Mà có từ thời Nhân Loại ra đời năm màu da anh em.
– Đem lòng Trung Hiếu, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, phục vụ cho Quỷ thành Quỷ, phục vụ cho Ma thành Ma. Phục vụ cho Tổ Tiên Tạo Hóa, Cha Trời, Mẹ Trời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa con Trời. Thừa kế những gì Tổ Tiên Tạo Hóa, Cha Trời Mẹ Trời khai tạo ra. Nói một cách dễ hiểu là làm chủ tam thiên đại thiên thế giới, làm chủ Thất Sơn châu báu, làm chủ càn khôn vũ trụ. Làm chủ Trần Gian, Địa Phủ. Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà, Ngân Hà v.v..
Sự lạm dụng lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín đã có từ thời xa xưa Cha Mẹ Trời khai sanh ra Nhân Loại con người phục vụ cho mục đích riêng của mình, cũng như Bè Phái, Đảng Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo. Không phải là Cội Nguồn, đi vào anh hùng lạc Đạo. Mất đi căn cốt cơ bản của Đạo làm người không gọi là Chánh chỉ là sự lạm dụng mà thôi. Đi vào cuộc hề khói mây rồi cũng trở về khói mây.
Có nghĩa là; Lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín đối với Bè Phái, Đảng Phái, chỉ tồn tại nhất thời khi Bè Phái Đảng Phái đó còn. Và biến mất khi Bè Phái Đảng Phái đó biến mất.
Không giống như đem lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Cung phụng Cội Nguồn thờ phụng Tổ Tiên Cha Trời, Mẹ Trời, đi vào bất diệt, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở thành con Trời đi vào vĩnh hằng bất diệt.
Còn nói đến sự Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trung, Bất Hiếu, Vô Lễ, Vô Trí, Vô Tín, thời chưa thành người. Linh Hồn còn ở dạng Ma, Quỷ, hay cầm thú mới đầu thai làm người, nhờ khối óc con người là vô tận nên họ hiểu biết gấp trăm nghìn lần loài cầm thú mà thôi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s