MỘT BƯỚC ĐỔI ĐỜI

MỘT BƯỚC ĐỔI ĐỜI

Thật ra khi chúng ta trở về Nguồn Cội, ngay lập tức một bước đổi đời. Cha Trời Mẹ Trời gia hộ bao bọc chở che, khai mở trí huệ cho chúng ta. Chúng ta sẽ cảm nhận được trí huệ chúng ta khai mở một cách kỳ lạ tâm linh dần dần tỏa sáng, ngộ ra những điều mà xưa nay chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới. Chúng ta luôn tưởng nghĩ đến Cội Nguồn phiền não dần dần tiêu tan, đồng nghĩa là nghiệp chướng tội lỗi dần dần tan biến, phước phần từ đó cũng sanh ra.

Cha Trời Mẹ Trời là đấng tạo lập lên tất cả, cũng là Đấng điều hành vũ trụ, quyền năng vô hạn quyền lực vô biên, chỉ một niệm Cha Trời, Mẹ Trời cứu với khắp linh hồn nhân loại, đưa linh hồn nhân loại về sống trên các cõi nước trời một cách dễ dàng, tận độ.

Ở đời ai cũng biết, mưu sự tại nhơn, thành sự tại Thiên, tiểu phú do cần đại phú do Thiên. Chúng ta chỉ cần trở về Nguồn Cội nhìn nhận lại Cội Nguồn của chúng ta, tức là chúng ta trở thành con cái nhà trời, con Trời đương nhiên phải về trời, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nói chung là chúng ta muốn gì được nấy. Nếu chúng ta ra công truyền bá Thiên Ý tận độ nhân loại thời chúng ta sẽ thành vua trời, tùy công sức truyền kinh tận độ mà có cõi nước trời lớn nhỏ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s