CỘI NGUỒN RỘNG MỞ

CỘI NGUỒN RỘNG MỞ

Cội Nguồn rộng mở, khắp Tây, Đông
Tam giáo quy nguyên, hợp Đại Đồng
Ngũ chi hiệp nhất, chung Cội Gốc
Kỳ ba tận độ, lập kỳ công
Diệu kỳ Đại Đạo, cao chót vót
Nhân thế bước vào, ngộ nhân ông
Thiên Ý tối cao, trùm cõi thế
Rồng Tiên trổi dậy, khắp Tây, Đông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s