MẪU TỬ THIÊNG LIÊNG  

MẪU TỬ THIÊNG LIÊNG

Trên thế giới nầy, sâu thẳm bên trong sinh mệnh con người, có một mối liên hệ hết sức tự nhiên. Cha với Con. Con với Mẹ. Dù ở cảnh giới cao Chánh Thân, Chánh Mẫu, hay ở cảnh giới trần gian Phụ Thân, Phụ Mẫu. Cha Mẹ Trời là đấng Chánh Thân, Chánh Mẫu đối với nhân loại con người. Dù ở trần gian hay trên các cõi thiên đàng cực lạc. Có một mối liên hệ hết sức tự nhiên vô cùng thân thiết mật thiết. Không phải là sự liên hệ sùng kính, như Phật, Chúa, đối với chúng sanh. Mà là sự liên hệ ruột thịt như Cha Mẹ đối với con cái. Đại Linh Hồn, đối với Tiểu Linh Hồn. Sự liên hệ mật thiết giữa Nước và Bọt Nước.

Bởi vì sự liên hệ Thiêng Liêng nầy, giữa Nhân Loài và Cha Trời Mẹ Trời mối liên hệ ruột thịt. Nên Cha Trời Mẹ Trời không bao giờ rời bỏ nhân loại con người. Vì nhân loài con người là con cái của Cha Trời Mẹ Trời. Dù là cõi trần gian hay trên các cõi thiên đàng cực lạc. Khi nhân loài hướng về Cội Nguồn, liền được Chánh Thân, Chánh Mẫu, Cha Mẹ Trời đùm bọc phù hộ chở che, hộ độ con cái mình trở về các cõi trời, sống trong thiên đàng hạnh phúc an vui cực lạc.

Vì thế con đường siêu sanh về trời nhanh nhất chính là con đường trở về Nguồn Cội. Con đường thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nhanh nhất, cũng chính là con đường trở về Nguồn Cội. Con đường trở thành các vua trời nhanh nhất, cũng chính là con đường trở về Nguồn Cội. Con đường phúc báo giàu sang nhanh nhất, cũng chính là con đường trở về Nguồn Cội. Con đường giải thoát sanh tử nhanh nhất, cũng chính là con đường trở về Nguồn Cội. Có thể nói là muốn chi được nấy. Vì tất cả những gì trong vũ trụ là của Cha Trời Mẹ Trời đang quản lý và vận hành.

Trở về Nguồn Cội nương tựa vào Chánh Thân Chánh Mẫu con có Cha có Mẹ thời còn lo chi nữa, những lời nói trên là đỉnh cao Chân Lý, không còn Chân Lý nào cao hơn.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s