TIỄN NGƯỜI RA ĐI

TIỄN NGƯỜI RA ĐI

Sanh là đến tử là đi
Cõi trần vắng bóng siêu sanh về trời
Mang theo Văn Hóa Cội Nguồn
Ý Châu Thiên Ý không gì sánh hơn
Thuận theo quy luật tự nhiên
Mượn thân trả lại hết duyên cuộc trần
Sanh lão bệnh tử lẽ thường
Ai ai cũng vậy dù là Phật, Tiên,
Giả từ trần thế thân thương
Linh hồn nhẹ gót siêu lên thiên đàng
Trần gian cõi tạm hồng trần
Đã là cõi tạm sang giàu như không
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Sống còn chết mất Hồn Linh được gì
Sanh là đến, tử là về
Tay không đi đến, trở về tay không
Giàu sang đạo đức theo chân
Giàu sang Văn Hóa giàu muôn vạn đời
Dù cho sanh sống cõi trời
Cái giàu Văn Hóa sáng ngời uy linh
Chúc người trở lại cõi trên
Chúc người hạnh phúc trường sanh chúc người
An vui tự tại trên trời
Muốn gì được nấy không còn khổ đau
Nam Mô vô tận hư không
Cội Nguồn như ý độ siêu Linh Hồn
Nam Mô như ý Cội Nguồn
Nam Mô tiếp dẫn Linh Hồn A Men
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s