CHÂN, GIẢ, KHÁC NHAU

CHÂN, GIẢ, KHÁC NHAU

Chúng ta vì Dân vì Nước là vì bổn phận trách nhiệm con dân nước Việt Nam. Vì di chí Cha Ông mà hành sự.
Khác với những Bè Phái, Đảng Phái, thắng là vua, thua cho là giặc. Khi thắng thế lên nắm chính quyền họ nói là vì Dân vì Nước. Nhưng thật ra họ chỉ vì danh lợi, của Bè Phái, Đảng Phái cũng như danh lợi của bản thân họ. Không mấy người thật sự vì Dân vì Nước. Nên họ không trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Giả sử trong bè Phái, Đảng Phái có một số ít người họ vì Dân vì Nước. Nhưng họ cũng khó trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, vì họ không tôn thờ Cội Nguồn hoặc xem Cội Nguồn không bằng bè Phái đảng Phái của họ. Có nghĩa là họ đánh mất cái Đạo cao quý con người, đánh mất lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, đối với Cội Nguồn Cha Ông trên đầu trên cổ của họ. Anh Hùng Lạc Đạo.
Những người thật sự vì Dân vì Nước là những người thật sự yêu Cội mến Nguồn, thừa hành di chí Ông Cha, hành sự theo di chí Cha Ông làm tròn bổn phận trách nhiệm mà Cha Ông đã di chí để lại cho con cháu. Không phải hành sự theo kiểu Yêu Bè Phái, Yêu Đảng Phái chính là yêu nước. Đất Nước là của Bè Phái, Đảng Phái dựng nên, họ đã vứt bỏ năm nghìn năm Văn Hiến. Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trung, Bất Hiếu như thế làm sao trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được.
Để đạt đến đỉnh cao của sự vì Dân vì Nước. Thân vì Nước vì Dân, khẩu vì Nước vì Dân, ý vì Nước vì Dân, Thân, Khẩu, Ý phục vụ cho Dân cho nước, không muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, ngay tại thế không cần phải về trời mới thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Họ tự có những phúc báo như sau.
1, Cha Trời Lạc Long Quân ban phước
2, Mẹ Trời Âu Cơ ban lộc
3, Hồn Thiên Sông Núi phù trì
4, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hộ mệnh
5, Ở chốn đông người không sợ
6, Dứt trừ hết thảy ác nghiệp
7, Không đọa vào ba đường ác
8, Siêu sanh lên cõi trời
9, Tăng trưởng phước huệ
10, Sống lâu ít bệnh
11, Con cháu hòa thuận
12, Của cải đầy nhà
13, Nói gì ai cũng nghe
14, Người đời ngợi khen
15, Không lo tổn hại
16, Tiếng lành đồn xa
17, Thoát khỏi luân hồi
18, Tự tại an vui
19, Thiên hạ hướng về
20, Làm vua cõi trời
21, Trường sanh bất diệt
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s