ĐẤNG MẸ CHA

ĐẤNG MẸ CHA

Cha Trời Địa Mẫu, đấng Mẹ Cha
Cội Nguồn hết thảy, năm màu da
Long Hoa hội tụ, rồng tiên vũ
Khắp cả nhân loài, hiệp xướng ca
Rồng Tiên mở hội, thiên đàng mở
Năm châu bốn bể, phúc nở hoa
Văn Hóa Cội Nguồn, anh linh mãi
Vang động đất trời, khắp hà sa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s