VỐN DO TA

VỐN DO TA

Lên trời xuống ngục, vốn do ta
Nào chẳng tại ai, chẳng đâu xa
Một niệm thiện lòng, thiên đàng đến
Mảy lông hành ác, địa ngục sa
Hể thuận lòng Trời, thời đặng phước
Lập công bồi đức, gặt vinh hoa
Thiên Luật công minh, thường nắm bắt
Gieo nhân gặt quả, vốn do ta
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s