NGƯỜI TRUYỀN GIÁO

NGƯỜI TRUYỀN GIÁO

Người truyền giáo, thật là hi hữu
Đấng đại hùng, chịu khổ biết bao
Ngược dòng phàm tục đi lên
Chẳng hề lùi bước cản ngăn yêu tà
Rời cám dỗ xa hoa vật chất
Lìa miếng ăn sang quý phàm trần
Chẳng màng danh lợi của tiền
Vượt qua gian khổ cứu người độ nhân
Lòng chuyên nhất, một lòng vì đạo
Đem lời Trời, truyền dạy khắp nơi
Làm cho nhân loại tỉnh tâm
Lìa xa tội lỗi siêu sanh thiên đàng
Nhân hạnh ấy mấy người làm được
Vượt lên phàm, nhẫn nhục vị tha
Vì non vì nước vì dân
Mãn trần trở lại thiên bang cõi trời
Gương sáng ấy, để đời soi mãi
Cho những người chịu khổ tu hành
Con đường thành tựu Vua Trời
Con đường Hiển Thánh sáng ngời muôn thu
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s