CHẠY ĐÂU LUẬT TRỜI

CHẠY ĐÂU LUẬT TRỜI

Thiên Đàng có lối không đi
Địa Ngục không lối chen nhau mà vào
Ở đời cuộc sống ở đời
Gieo ác gặt họa xưa thời như nay
Luật Trời đâu phải mới đây
Nhân nào quả nấy chạy đâu luật Trời
Người khôn chân thiện đắp bồi
Siêu sanh thiên giới phản hồi quê tiên
Người ngu gieo ác triền miên
Để rồi nhận lấy họa tai trùng trùng
Hồn sa Địa Phủ đọa đày
Chạy đâu cho thoát Luật Trời chạy đâu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s