THÁNH CHÚNG

THÁNH CHÚNG

Nơi nào còn tăm tối
Nơi đó có Thánh Chúng
Đem ánh sáng Văn Hóa soi đường
Đồng hành cùng nhân loại
Vượt qua bao chướng ngại gian nan
Chúng ta hãy cầu nguyện
Lên Cội Nguồn
Ba Ngôi Tối Cao Vũ Trụ
Ban sự lành cho nhân loại bình yên
Nơi nào còn tối tăm
Thời nơi đó sanh ra bao nhân tài hào kiệt
Là Thánh Chúng,
Tuy mang xác thân phàm tục
Nhưng đức độ từ bi sáng rực khắp cả người
Thánh Chúng là con của nhà trời
Xuống trần độ thế dắt dìu thế nhân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s