ĐẸP MÃI ÁNH TƯƠNG LAI

ĐẸP MÃI ÁNH TƯƠNG LAI

Về Cội Nguồn
Mới biết mình may mắn
Tâm tỏa sáng
Mới thấy nhiều cái sai
Và quyết tâm
Dẫn người đi đúng hướng
Để cho người
Tỏ rạng ánh tương lai
Chầu Trời Cha
Một niềm tin chiến thắng
Vượt tử sanh
Lìa cám dỗ mê si
Về Cội Nguồn
Trên con đường hiển thánh
Trên con đường tỏa sáng ánh tương lai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s