CHẤM DỨT LUÂN HỒI

CHẤM DỨT LUÂN HỒI

Về Nguồn chấm dứt luân hồi
Không còn khổ não không còn ngu si
Đạo Trời ta mãi bước đi
Niềm vui hạnh phúc an vui linh hồn
Quê hương tiên cảnh trên trời
Về Nguồn trở lại phản hồi quê tiên
Về Nguồn tỏa sáng hồn linh
Vượt dòng sanh tử dứt đi luân hồi
Tu là hành thiện đắp bồi
Tạo ra phúc đức khắp thời thế gian
Trần gian cõi tạm trần gian
Làm theo Trời dạy mà đi về trời
Về Nguồn chấm dứt luân hồi
Trường sanh bất tử không còn tử sanh
An vui tự tại an vui
Trường sanh bất tử cái vui nào bằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s