ĐỈNH CAO ĐẠO ĐỜI

ĐỈNH CAO ĐẠO ĐỜI

Ta đi người nhớ người thương
Ta về chịu cả trăm đường gian nan
Thế gian trần tục thế gian
Cõi trần bể khổ biết bao khốn cùng
Bao năm khai phá mở đường
Cho dân cho nước không còn khổ đau
Ta đi trước lại về sau
Bao trùm tất cả đỉnh cao Đại Đồng
Đỉnh cao đời đạo, đạo đời
Đỉnh cao giải thoát luân hồi trường sanh
Cội Nguồn Văn Hóa Ta trao
Khắp cùng thiên hạ cùng nhau về trời
Ta đi trở lại cõi trần
Chia bùi xẻ ngọt khắp cùng anh em
Ta đi người nhớ người thương
Ta về chịu cả trăm đường gian nan
Ta luôn cầu nguyện bình an
Khắp cùng nhân loại thênh thang phúc lành
Mãn trần tất cả về trời
An vui tự tại cuộc đời an vui
Ta đi, đi trước về sau
Chịu bao kiếp nạn thế thay cho đời
Nhân loại con cái nhà trời
Hi sinh không uổng cuộc đời hi sinh
Sá gì tai nạn bản Thân
Sá gì một kiếp trần gian dập bầm
Sá gì khảo đảo xoay vần
Tinh thần tận độ khắp là thế gian
Làm cho nhân loại bình an
Không còn khốn khổ đỉnh cao Đạo Đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s