VỚI ĐỜI

VỚI ĐỜI

Với đời Văn Hóa đã dày công
Rồng Tiên trổi dậy, lúc càng đông
Thương xót con người Hùng Vương trở lại
Cứu nhân loài, ra khỏi cảnh diệt vong
An vui hạnh phúc, tâm tự tại
Sống hòa sống thuận, sống lương tâm
Đệ nhất anh linh, tâm bất hoại
Viên thành chánh giác, chủ nhân ông
Văn Hóa Rồng Tiên, văn Nguồn Cội
Như Lai Đạo Đạo, Cội Linh Thông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s