NGƯỢC DÒNG TRẦN THẾ

NGƯỢC DÒNG TRẦN THẾ

Dòng người luôn trôi chảy
Về tận chốn đâu đâu
Cảnh bèo trôi
Vùi dập tả tơi
Ta ngược dòng trần thế
Vận hành theo chân lý
Vũ Trụ Đạo Ông Cha
Đại Đạo, Đạo Tối Cao
Trần gian là chốn trường thi
Vì Ta hiểu rõ không mê chốn trần
Đạo Đời thông suốt mọi đường
Coi như giải thoát không gì lầm mê
Trở về thiên giới quê hương
Trường thi Ta đã luyện tu viên thành
Ngược dòng Ta đã ngược dòng
Về Nguồn về Cội vĩnh hằng an vui
Không còn sanh tử, tử sanh
An vui tự tại mãi trên thiên đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s