XIN ĐỪNG

XIN ĐỪNG

Xin đừng gieo hận gieo thù
Cho đời khốn khổ cho người thêm đau
Đời là cuộc sống bể dâu
Biết bao kiếp nạn tai ương dập vùi
Xin đừng làm hại con người
Xin đừng làm hại Cội Nguồn Cha Ông
Xin đừng làm hại non sông
Để cho cuộc sống đơm bông quả lành
Đến khi lìa khỏi hồng trần
Trở về thiên giới cõi trời an vui
Giàu nghèo khi chết như nhau
Thông minh dại dột cũng chung một gò
Thiên lành thời được sang đò
Bên kia bờ giác thiên đàng quê hương
Nắm xương, tro cốt nắm xương
Xác trần trả lại Hồn Linh trời
Xin đừng gieo hận gieo thù
Để cho cuộc sống nẩy chồi mùa xuân
Sống đời hạnh phúc bình yên
An vui tự tại tự do an lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s