CÓ TẤT CẢ

CÓ TẤT CẢ

Ít người biết Cội Nguồn vô cùng quan trọng, nếu như hiểu được Cội Nguồn vô cùng quan trọng. Thời những người ấy là những người đại trí huệ, cũng không ai ngờ trở về Cội Nguồn là đi trên con đường Đại Đạo Vũ Trụ. Đương nhiên họ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, dần dần họ có tất cả.
Công đức truyền bá, chia sẻ Văn Hóa Cội Nguồn dù trên hình thức nào, đóng góp tiền của, ra công gắng sức, biên, chép, in ấn, đọc, tụng, cúng dường, truyền bá, chia sẻ trên Facebook phải nói là công đức vô tận, khai mở giác ngộ, đến với mọi người, độ thoát nhân loại về trời.
Những người như vậy, thường là những người giàu sang, uy quyền, trên thiên hạ vô lượng kiếp tới, có những người làm vua, làm chúa các cõi trời.
Các Ngài đã đem ánh sáng chân lý Thiên Ý Cha Trời đến với tất cả nhân loại, để nhân loại được lợi ích không thể nghĩ bàn, xin tri ân và hoan hỉ công đức của các Ngài. Nam Mô A Men.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s