TRẦN GIAN BỂ KHỔ

TRẦN GIAN BỂ KHỔ

Sinh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, tử là khổ, tai nạn là khổ, hàm oan là khổ, bị áp bức là khổ, sống mất tự do là khổ, bị hảm hại là khổ, sống túng thiếu là khổ, đói khát là khổ, bị người ta bội bạc là khổ, suy vong là khổ, mất sức khỏe là khổ, bị người chê bai là khổ, chiến tranh là khổ, bị trộm, bị cướp là khổ, oán ghét gặp nhau là khổ, thân ái ly biệt là khổ, mong cầu không được là khổ, Rồng thiêng sống chốn ao tù, người khôn sống với người ngu bực mình là khổ. Nói đến sự khổ thời kể hoài cũng không hết nên mới nói trần gian bể khổ. Có thể nói đụng đâu là khổ đó, càng muốn càng khổ, cái khổ cùng khắp mọi chỗ mọi nơi.
Để không còn khổ nữa không còn con đường nào khác là trở về Cội Nguồn nương tựa vào thần lực Cha Trời, khai mở trí huệ đi đến đại giác ngộ, làm chủ những Định Luật như: Định Luật Nhân Duyên, Nhân Quả, vân vân. Gieo nhân lành trở về thiên giới, cũng như thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa bằng tám con đường trở thành con đường đại đạo giải thoát.
1, Bằng cách hội nhập Cội Nguồn thấy rõ trần gian là bể khổ, không còn tham luyến chốn trần gian, chỉ là trường thi tiến hóa Linh Hồn sự thấy biết như thế chính là Chánh Kiến.
2, Quán Tâm suy nghĩ không gì là của Ta. Linh Hồn Ta mới chính thật là của Ta. Chính vì sự bể khổ nơi trần gian đã làm cho Linh Hồn chúng Ta lao theo con đường ác làm bao nhiêu điều bất thiện tưởng đâu là giải khổ, nào hay đâu đưa Ta đến sa đọa khổ xác thân lẫn đến khổ cả Linh Hồn, sự hiểu biết như thế chính là Chánh Tư Duy.

3, Phước cũng từ miệng ra họa cũng từ miệng vào nên lời nói luôn có Đạo có Đức làm được như vậy chính là Chánh Ngữ.
4, Sống ở đời thời phải làm ăn có làm có ăn để mà sanh sống. Sự làm ăn ấy đi vào gieo nghiệp cần tránh ra những nghề nghiệp làm hại con người, thời coi như đã đi vào Chánh Nghiệp.
5, Những ai nuôi sống Linh Hồn bằng Văn Hóa Cội Nguồn, nuôi sống cái thân bằng không cần cao lương mĩ vị chỉ đạm bạc tương rau qua ngày đi vào Chánh Mệnh.
6, Phấn đấu truyền Thiên Ý Cha Trời tận độ nhân loại về Trời sự nổ lực như vậy chính là Chánh Tinh Tấn.
7, Mỗi niệm tưởng là mỗi lời Kinh Thơ khai thông trí huệ Chánh Niệm.
8, Tâm an định Cội Nguồn trụ vững Chân Tâm Chân Tánh, chính là Chánh Định. Không trụ mà trụ đỉnh cao của thiền.
Những ai đã đạt đến cảnh giới như đã nói trên chính là những Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ lâm phàm xuống trần, tận độ nhân loại con người về trời mở hội Long Hoa.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s