THIỆN LÀNH

THIỆN LÀNH

Thiện lành đâu phải tận đâu
Ở trong cuộc sống nhiệm mầu thế gian
Thiện lành đem lại bình an
Cho ta cuộc sống thênh thang phúc lành
Nhân quả đạo luật xoay vần
Gieo gì gặt nấy không đời nào sai
Cội Nguồn nào phải xa xôi
Ông Cha dựng nước Việt Nam cơ đồ
Vinh quang Trung Hiếu giữ gìn
Trở về Nguồn Cội Tiên Rồng anh linh
Văn Kinh Thiên Ý Trời Cha
Thậm thâm vi diệu không sao nghĩ bàn
Về Nguồn nhận lấy phước phần
Từ nơi Nguồn Cội Cha Trời ban cho
Thiện lành đúng chỗ mới cao
Gieo nhân hưởng quả giàu sang tột cùng
Về Nguồn sạch hết mê lầm
Đi vào chủ nghĩa Đại Đồng an vui
Thế gian nhân loại anh em
Đi trong ánh sáng bình minh Cội Nguồn
Con Đường đại đạo con đường
Đưa Ta đến chỗ vĩnh hằng trường sanh
Kiếp trần như giấc ngủ trưa
Bóng câu cửa sổ giọt mưa tan liền
Thiện lành đâu phải kiếm tìm
Mà Ta gieo thiện gieo lành chính Ta
Thiện lành nào phải đâu xa
Ở trong cuộc sống thế gian cuộc đời
Thiện lành cung phụng Cội Nguồn
Thiện lành đúng chỗ phước phần thênh thang
Thiện lành đúng chỗ bình an
Do Ta tất cả gieo nhân tự mình
Quên Nguồn dù có thiện lành
Gieo nhiều mà gặt chẳng là bao nhiêu
Linh Hồn nào được thoát siêu
Luân hồi sanh tử biết bao khốn cùng
Tại Ta cũng tại chính mình
Tại vì ngu muội, bất thành uổng công
Thiện lành lạc Cội như không
Coi như uổng kiếp trần gian con người
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s