HỘI LONG HOA

HỘI LONG HOA

Hội Long Hoa
Hội Long Hoa
Rồng Tiên giờ đã bừng lên sáng ngời
Năm nghìn năm
Rực rỡ đất trời
Năm nghìn năm Văn Hiến lẫy lừng năm châu
Long Hoa vận hội Rồng Tiên
Uy linh vạn cõi, quy nguyên một nhà
Long Hoa Hội giống Tiên Rồng
Đi vào Thánh Đức toàn cầu văn minh
Đại Đồng thế giới anh em
Cùng chung Nguồn Cội, chung nhau Cha Trời
Nam Mô cùng khắp Đạo, Đời
A Men linh ứng vận thời Long Hoa
Long Hoa tên của Trời Cha
Ấn Quang Tối Thắng Như Lai Tiên Rồng
Hội Long Hoa, Hội Chầu Trời
Tôn thờ Nguồn Cội vãn hồi quê tiên
Hội Long Hoa,
Hội khắp tam thiên
Trần Gian, Địa Phủ, cũng như thiên đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s