ĐÔI KHI

ĐÔI KHI

Đôi khi cơ hội qua rồi
Lần sau muốn gặp phải chờ ức năm
Cội Nguồn Văn Hóa thậm thâm
Đỉnh cao giải thoát Trời Cha dạy truyền
Người ơi mau trở về Nguồn
Đi vào giải thoát linh hồn, hồn linh
Về Nguồn phản bổn quy Chân
Dứt đường sanh tử, tử sanh luân hồi
Đôi khi cơ hội qua rồi
Lần sau muốn gặp phải chờ ức năm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s