NGƯỜI ĐẠI TRÍ

NGƯỜI ĐẠI TRÍ

Các vị nghĩ xem, đại trí nào mà không tìm cho chính mình một lối sống an vui hạnh phúc. Chỉ có người ngu si mới tìm cho mình những lối sống sa đọa, để rồi gặt hái những tai họa. Chỉ có người không biết phải quấy, gian ác tà mị mới gieo nhân Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh.
Còn người đại trí thời luôn hướng thiện làm lành lánh dữ, vì họ rõ Luật Nhân Quả gieo giống nào thời gặt giống ấy, gieo ác gặt họa, gieo thiện gặt phúc. Luật Nhân Quả chính là Định Luật Chân Lý. Nhờ Định Luật Nhân Quả nên ta hành thiện để trở lại cõi trời. Nhờ Định Luật Nhân Quả mà ta chuyển họa thành phúc. Từ nghèo chuyển sang giàu, từ tai họa trở thành bình yên. Nhờ Định Luật Nhân Quả mà ta giải thoát ngu si, bằng cách trở về Cội Nguồn gieo trồng Thiên Ý nhân đã tốt thời quả tất lành, gieo Văn Hóa Thiên Ý thời nhất định thông minh.
Gieo nhân Chân Chánh đương nhiên gặt quả phúc báo, sống vì người cũng chính là sống vì mình, đem lại sự an vui cho người cũng chính là đem lại sự an vui cho chính mình. Như Vậy ngộ chân lý chính là hiểu rõ Định Luật Nhân Quả, làm chủ Định Luật Nhân Quả trở thành người đại trí. Nào có phải mơ hồ xa xôi. Luật Nhân Quả chính là Đạo Luật bất di bất dịch Vũ Trụ mãi mãi không thay đổi.
Nói tóm lại: Làm chủ nhiều Định Luật Vũ Trụ thời chúng ta coi như tự làm chủ vận mệnh của chính mình có thể nói là muốn gì được nấy. Muốn làm vua Trời thời chỉ cần dùng Thiên Ý tận độ nhân loại con người. Muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thời chúng ta gieo nhân hành thiện, người đại trí là người như thế, có gì lạ đâu.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s