CON ĐƯỜNG VỀ TRỜI

CON ĐƯỜNG VỀ TRỜI

Nền Nguồn Cội, Cha Ông tỏa sáng
Rõ con đường, đi đến cõi trời
Quê hương châu báu sáng ngời
Thiên đàng sống mãi vĩnh hằng an vui
Về Nguồn Cội, đổi thay số mệnh
Bước chân vào, vận hội Long Hoa
Trở thành Phật, Thánh, Thần, Tiên
Trường sanh bất tử vô biên phúc lành
Đường về trời, trở về Nguồn Cội
Đường lên Tiên, đầu đội Trời Cha
Về Nguồn về Cội âu ca
Phúc lành hưởng mãi biết bao phúc lành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s