PHẢI NÊN THỨC TỈNH

PHẢI NÊN THỨC TỈNH

Thế gian nầy, là cõi tạm trường thi
Nào phải chốn, hưởng an vui cực lạc
Mà là cõi, trần đời luôn đảo lộn
Để cho người, đầy khổ cực gian nan
Sống cuộc sống, khó nỗi được bình yên
Càng gian khổ, càng cho ta giác ngộ
Cõi trần gian, chỉ là nơi cõi tạm
Là trường thi, để tôi luyện linh hồn
Là trường thi, luôn khảo đảo dập dồn
Thi là thế, lẽ tất nhiên là thế
Giác ngộ rồi, tâm tỏa sáng vô biên
Tỏa hào quang, thơm ngát ánh hoa sen
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s