AN VUI VĨNH HẰNG

AN VUI VĨNH HẰNG

Trở về Nguồn Cội, Cội Nguồn
Tâm linh khai mở tỏ tường tử sanh
Thế thời, thời thế lanh quanh
Đông tàn xuân đến đổi thay thế thời
Cõi trần bao cảnh nụ hề
Khói mây rồi cũng trở về khói mây
Vô thường luôn mãi chuyển xoay
Có không, không có mấy ai thức thời
Đời người chớp mắt qua liền
Đến khi nhắm mắt lìa trần về đâu
Chi bằng về Cội tựa nương
Mãn trần hồn được siêu sinh về trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s