NGƯỜI THÔNG MINH NHẤT THẾ GIAN

NGƯỜI THÔNG MINH NHẤT THẾ GIAN

Những người về Nguồn, là những người thông minh nhất thế gian phải nói là vô cùng sáng suốt, vô lượng kiếp tu hành mới được như vậy.
Người có tâm hạnh không quên Cội Nguồn là những người đã từng là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Trung Cang Hiếu Nghĩa luôn tỏa sáng. Luôn đặt niềm tin đúng chỗ, không xa rời chính nghĩa tôn thờ Nguồn Cội của mình. Đạo và Đức lức nào cũng lan tỏa thơm ngát, người thông minh thường là người có sức mạnh và trí huệ vô địch.
Sức mạnh từ Cội Nguồn Ông Cha
Sức mạnh từ chính nghĩa
Sức mạnh từ đoàn kết nhân loại
Nói chung sức mạnh của họ đạt đến cảnh giới toàn năng toàn giác, sức mạnh vũ trụ, không có một sức mạnh nào đánh bại được họ.
Chỉ có những người hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn, tôn thờ Nguồn Cội mới nhận ra sức mạnh vô địch của chính mình, có thể nói là người thông minh nhất thế gian.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s