GIAN NAN

GIAN NAN

Tu hành cũng lắm, cảnh gian nan
Mới đạt anh linh, ánh đạo vàng
Không tôi không luyện, đâu tỏa sáng
Chịu sàng chịu sảy, mới vinh quang
Tự tại an nhiên, tâm vững chãi
Lắng đục gạn trong đến bình an
Sống nhịn sống nhục, sống gian khổ
Tương lai rộng mở phúc thênh thang
Nghịch cảnh gian nan, tu phải thế
Càng tôi càng luyện, càng cao sang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s