CHỚ BỎ CỘI NGUỒN

CHỚ BỎ CỘI NGUỒN

Xin người chớ bỏ Cội Nguồn
Rời xa trung hiếu tiệt đường nghĩa nhân
Làm người quý nhất lương tâm
Ấy là chân Phật, Thánh, Tiên, Chúa, Thần
Hiếu, trung, nhân, nghĩa giữ gìn
Đó là chân lý Đạo Trời đâu xa
Cội Nguồn chân lý sáng soi
Đưa ta về đến quê hương cõi trời
Giữ lòng chân chính ở đời
Lòng nhân trải rộng sáng ngời anh linh
Huệ tâm tỏa sáng quang minh
Không mong cũng đến uy linh tột cùng
Làm người chớ bỏ Cội Nguồn
Như cây có Gốc sum cành nở hoa
Về Nguồn về đến Trời Cha
Giang san vũ trụ một nhà Rồng Tiên
Cõi trời sống mãi bình yên
Muốn gì được nấy trường sanh vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s