XUÂN HẠNH PHÚC

Xuân nầy có khác, những xuân qua
Văn Hóa Rồng Tiên, đến mọi nhà
Về Cội về Nguồn, bao phúc báo
Anh Linh Truyền Thống, đã trổ hoa
Dẫu bao sóng gió, bình yên tất
Non sông đất nước, những âu ca
Những lời Trời dạy, ghi khắc cốt
Nạn gì cũng khỏi, nạn tai qua
Xuân Nguồn xuân Cội, xuân non nước
Xuân nghĩa xuân tình, xuân hương hoa
Mùa xuân đem lại, bao hạnh phúc
Xuân nầy có khác, những xuân qua
***
Văn Hóa Cội Nguồn