TRẦN GIAN LÀ VẬY

TRẦN GIAN LÀ VẬY

Ở đời ít ai, không bất hạnh
Trần gian là vậy, vốn xưa nay
Về Nguồn giải thoát, tâm khốn khổ
Đài mây bước đến, đỉnh cao bay
Rồng Tiên linh hiển, từ muôn thuở
Nương về Nguồn Cội, đỉnh đài mây
Dứt đường sa đọa, cùng sanh tử
Vinh quang tỏa sáng chính là đây
Càng nhiều bất hạnh, càng giác ngộ
Tu hành là vậy, vốn xưa nay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s