TRẦN GIAN LÀ VẬY

Ở đời ít ai, không bất hạnh
Trần gian là vậy, vốn xưa nay
Về Nguồn giải thoát, tâm khốn khổ
Đài mây bước đến, đỉnh cao bay
Rồng Tiên linh hiển, từ muôn thuở
Nương về Nguồn Cội, đỉnh đài mây
Dứt đường sa đọa, cùng sanh tử
Vinh quang tỏa sáng chính là đây
Càng nhiều bất hạnh, càng giác ngộ
Tu hành là vậy, vốn xưa nay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–