PHÚC LẮM THAY

Giác ngộ về Nguồn, phúc lắm thay
Những người về Cội, rạng tương lai
Thiên ý Trời Cha, Kinh Thơ đó
Chân lý sáng ngời, phụng rồng bay
Quan niệm bỏ Nguồn, sai lạc bước
Lạc Cội lạc Nguồn, khổ từ đây
Tu là phải rõ, căn Cội Gốc
Thoát ra tăm tối, giấc ngủ say
Giác ngộ về Nguồn, tâm siêu thoát
Phật, Thánh, Thần, Tiên, Chúa là đây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-