PHÚC LẮM THAY

PHÚC LẮM THAY

Giác ngộ về Nguồn, phúc lắm thay
Những người về Cội, rạng tương lai
Thiên ý Trời Cha, Kinh Thơ đó
Chân lý sáng ngời, phụng rồng bay
Quan niệm bỏ Nguồn, sai lạc bước
Lạc Cội lạc Nguồn, khổ từ đây
Tu là phải rõ, căn Cội Gốc
Thoát ra tăm tối, giấc ngủ say
Giác ngộ về Nguồn, tâm siêu thoát
Phật, Thánh, Thần, Tiên, Chúa là đây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s