KHÔNG MONG CŨNG THÀNH

Muốn lên trời, không cầu cũng đến
Thành Phật, Tiên, xa mấy cũng gần
Cho thông Luật Tạng thời thành
Giữ gìn giới luật chuyên cần sớm hôm
Dù tài phép, có hay cách mấy
Phạm luật trời, khó thoát tai ương
Thần thông phép tắc bao nhiêu
Thường hay phạm luật cũng tiêu cuộc đời
Khuyên học giả luật trời gìn giữ
Thời lo chi, không nở hoa sen
Thông luật mới thật là thông
Lên ngôi chúa tể không mong cũng thành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-