CHÂN TRUYỀN

CHÂN TRUYỀN

Các bậc Thánh Hiền,
Đều do giới đức mà thành
Lấy điều luật, sửa mình sớm tối
Quả trí huệ, chính là đắc giới
Vượt sông mê giới đức tinh nghiêm
Tự giác tha, giác hạnh mãn viên
Ấy là đạo chân truyền phổ độ
Bậc Thánh Tâm tự mình hội ngộ
Tự làm thầy an trụ minh tâm
Giới đức, giới luật, cho thông
Chứng vô sư trí an nhiên vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s