CHÂN TRUYỀN

Các bậc Thánh Hiền,
Đều do giới đức mà thành
Lấy điều luật, sửa mình sớm tối
Quả trí huệ, chính là đắc giới
Vượt sông mê giới đức tinh nghiêm
Tự giác tha, giác hạnh mãn viên
Ấy là đạo chân truyền phổ độ
Bậc Thánh Tâm tự mình hội ngộ
Tự làm thầy an trụ minh tâm
Giới đức, giới luật, cho thông
Chứng vô sư trí an nhiên vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–