ĐẠO LUẬT

ĐẠO LUẬT

Sống không luật, khác gì thuyền thủng
Thời mong gì, đến cõi bờ kia
Quốc Tổ đã, bao lần dặn bảo
Luật là thầy, soi sáng đường đi
Người nhạo báng, chê bai luật giải
Thời muôn đời, tăm tối ngu si
Luật là thầy, không to không nhỏ
Giới ngăn ngừa, tốt xấu phân minh
Đời có luật, đời vui không hết
Luật là thầy, muôn chuyện đều nên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s