ĐẠO LUẬT

Sống không luật, khác gì thuyền thủng
Thời mong gì, đến cõi bờ kia
Quốc Tổ đã, bao lần dặn bảo
Luật là thầy, soi sáng đường đi
Người nhạo báng, chê bai luật giải
Thời muôn đời, tăm tối ngu si
Luật là thầy, không to không nhỏ
Giới ngăn ngừa, tốt xấu phân minh
Đời có luật, đời vui không hết
Luật là thầy, muôn chuyện đều nên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————