VĂN HÓA THƯỢNG THỪA

Văn Hóa Cội Nguồn
Văn Hóa Thượng Thừa
Văn Hóa Ý Trời
Khai sáng Linh Hồn
Văn Hóa rút ngắn con đường
Hàng vạn ức kiếp tu hành
Chỉ cần hội nhập Cội Nguồn
Vượt qua sanh tử đọa đày như không
Chỉ trong một kiếp làm nên
Vua trời không khó Phật Tiên đắc thành
Văn Hóa Thượng Thừa Ý Trời
Văn Hóa tột đỉnh không gì cao hơn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–