GIỮ LÒNG

Giữ lòng trung chính thẳng ngay
Không vươn điều ác không sa nẻo tà
Tâm hồn trong sáng hiệp hòa
Tu nhân tích đức để mà về sau
Không còn đau khổ khổ đau
An vui hạnh phúc họa tai không còn
Nhân lành quả phúc yên bình
Muôn đời hưởng mãi sang giàu bình yên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————