CHO CON LẼ SỐNG

CHO CON LẼ SỐNG

Cảm ơn Quốc Tổ
Cho con lẽ sống
Sống cuộc đời, giải thoát vị tha
Cho con biết, thế nào là Phật Tánh
Hiểu thế nào, sanh tử những vào ra
Buông là bỏ, phải đâu xa tìm kiếm
Đạo trong đời, Ta làm chủ cái Ta
Gieo nhân ác, phải đọa sa, nên tránh
Luôn vì đời, hồn hiển Thánh kỳ ba
Con đã tỉnh, và vượt qua cái ác
Rõ Cội Nguồn, cũng rõ Đấng Trời Cha
Trên con đường, độ nhân và giải thoát
Kìa thiên đàng, trước mắt chẳng đâu xa
Con cảm ơn, những gì tốt đẹp nhất
Quốc Tổ cho con lẽ sống kết trái đơm hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s