PHƯỚC HÀ SA

PHƯỚC HÀ SA

Vì Nguồn vì Cội, tánh vị tha
Lòng thương mở rộng, đức bao la
Đùm bọc anh em, cùng Nguồn Cội
Mở thương, bỏ hận, một Trời Cha
Học tánh từ bi, lòng tận tụy
Giúp nhau vượt khổ, ác tránh xa
Gắng chí độ nhân, tâm gieo phúc
Nhân nào quả nấy, phước hà sa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s