PHƯỚC HÀ SA

Vì Nguồn vì Cội, tánh vị tha
Lòng thương mở rộng, đức bao la
Đùm bọc anh em, cùng Nguồn Cội
Mở thương, bỏ hận, một Trời Cha
Học tánh từ bi, lòng tận tụy
Giúp nhau vượt khổ, ác tránh xa
Gắng chí độ nhân, tâm gieo phúc
Nhân nào quả nấy, phước hà sa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–