CON TẠO THẾ THỜI

CON TẠO THẾ THỜI

Buồn cho con tạo thế thời
Làm cho bao kẻ đứng ngồi không yên
Họa tai kéo đến triền miên
Lên voi xuống chó đảo điên cuộc đời
Long đong cuộc sống đổi dời
Khó mong yên ổn cuộc đời lênh đênh
Trần gian cõi tạm bon chen
Sa vào ác đạo hết mong về trời
Buồn cho con tạo thế thời
Để cho bao kẻ đứng nguồi không yên
Kia kìa Nguồn Cội Cha Ông
Trở về Nguồn Cội bình yên cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s