MỘT TÌNH YÊU

Anh yêu em, vì em yêu Nguồn Cội
Một tình yêu, sâu đậm rất có hồn
Một tình yêu, biển trời và vô tận
Một tình yêu, trí huệ đầy trí khôn
Nếu mà không lấy được em
Anh về đóng cửa cài then cầu trời
Nguyện cho hai đứa chúng mình
Mai sau thành vợ thành chồng một đôi
Dầu cho cách núi ngăn sông
Thời anh vẫn đợi mai sau hiệp hòa
Sống trong mái ấm gia đình
Hai quả tim một nhịp đập không gì đổi thay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————