ĐỦ RỒI

Mùi trần ta ném đủ rồi
Khổ đau cũng đã dẫy đầy tháng năm
Đời người như tựa bóng câu
Thấy đó mất đó chiêm bao cuộc đời
Một mai khi mãn kiếp người
Mang theo nầy hỡi được gì trần gian
Hồn đi tay trắng, trắng tay
Mang theo nghiệp ác đọa đày triền miên
Sao bằng về Cội nghỉ chân
Vui trong Văn Hóa vui trong Cội Nguồn
Hồi tâm chuyển ý cuộc đời
Gieo mầm chân thiện khi rời trần gian
Đủ rồi ném đủ đau thương
Về Nguồn về Cội siêu lên thiên đàng
Quê hương châu báu cõi trời
Quê hương hạnh phúc sống đời trường sanh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————