SỐNG VỮNG YÊN

Phước thiện cho nhiều, sống vững yên
Cần chi lắm của, bạc nhiều tiền
Thân tâm thanh tịnh, miền tiên cảnh
Vô sự an nhàn, tiểu thành tiên
Chẳng còn tham luyến, nơi trần thế
Hết não hết phiền, hết đảo điên
Ở cảnh ao tù, sen vẫn nở
Không danh không lợi, sống cũng thiêng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————