SỐNG VỮNG YÊN

SỐNG VỮNG YÊN

Phước thiện cho nhiều, sống vững yên
Cần chi lắm của, bạc nhiều tiền
Thân tâm thanh tịnh, miền tiên cảnh
Vô sự an nhàn, tiểu thành tiên
Chẳng còn tham luyến, nơi trần thế
Hết não hết phiền, hết đảo điên
Ở cảnh ao tù, sen vẫn nở
Không danh không lợi, sống cũng thiêng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s