CON ĐƯỜNG EM ĐI

Em là con cháu Tiên Rồng
Em luôn vì Cội vì Nguồn Cha Ông
Dù cho muôn vạn khó khăn
Cũng không nản chí lãng quên Cội Nguồn
Nước non, non nước bao đời
Rồng Tiên con cháu sáng ngời muôn thu
Con đường duy nhất em đi
Chính là Nguồn Cội anh linh Cội Nguồn
Em là con cháu Tiên Rồng
Em luôn vì Cội vì Nguồn Cha Ông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————