CON ĐƯỜNG EM ĐI

CON ĐƯỜNG EM ĐI

Em là con cháu Tiên Rồng
Em luôn vì Cội vì Nguồn Cha Ông
Dù cho muôn vạn khó khăn
Cũng không nản chí lãng quên Cội Nguồn
Nước non, non nước bao đời
Rồng Tiên con cháu sáng ngời muôn thu
Con đường duy nhất em đi
Chính là Nguồn Cội anh linh Cội Nguồn
Em là con cháu Tiên Rồng
Em luôn vì Cội vì Nguồn Cha Ông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s